top of page

Phân tích chiến lược dựa trên Mô hình CL

Leadership

Companies

Cluster

Logistics

Land

Labor

Legal

Lending

Complements

Clients

Global

Choice

Value

Chains

Hạt nhân của phát triển kinh tế là cụm ngành, gồm: doanh nghiệp, phụ trợ và đầu ra

Mục tiêu của cụm ngành là kết nối được với các chuỗi giá gị toàn cầu

Từ đó, đạt được lựa chọn mục tiêu PTKTXH

Có 5 đòn bẩy để hỗ trợ cụm ngành là: Lực lượng lao động, đất đai, hạ tầng, vốn và môi trường pháp lý

Nền tảng là năng lực quản trị và lãnh đạo

Copyright: Mô hình CL do VNi phát triển dựa trên các công cụ phát triển kinh tế của các chuyên gia và tổ chức quốc tế bao gồm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới, Michael Porter và Ricardo Hausmann tại ĐH Harvard, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của VNi qua nhiều năm tại Việt Nam.

Các lĩnh vực C: Sử dụng công cụ thị trường

Các lĩnh vực L: Sử dụng công cụ quản trị

bottom of page