top of page

Thực thi

3. Quản trị

2. Xây dựng

Chiến lược

Năng lực

1. Phân tích

VNi cung cấp các công cụ của thế giới về phát triển kinh tế xã hội và quản trị. Các công cụ này có thể xếp vào 3 bước ACE để một tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược.

nalysis

A

C

apacity

xecution

E

Bấm vào từng bước để tìm hiểu thêm công cụ.

VNi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan để thực hiện 3 bước này.

Đầu tiên, cần có Phân tích chiến lược khôn ngoan, có tầm

Sau đó, cần xây dựng một đội ngũ năng lực và đồng thuận

Cuối cùng, cần có 

công cụ quản trị thực thi để triển khai thành công

bottom of page